Zanieczyszczenie wód
Czym są zanieczyszczenia wód ?

Zanieczyszczeniami wód są to wszelkie substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, które występują w wodach naturalnych, które nie są naturalnymi składnikami lub będąc, nimi - występują w zwiększonych ilościach. Do zanieczyszczeń wód zaliczamy również wody podgrzane zanieczyszczenie termiczne.


Do najczęściej występujących substancji zanieczyszczających wody należą: pestycydy, detergenty, barwniki, fenole, węglowodory ropopochodne (alifatyczne i aromatyczne), substancje powierzchniowo czynne, aminy aromatyczne, chloropochodne bifenylu, sole (azotany, chlorki, fosforany, siarczany), jony metali ciężkich (ołowiu (Pb), miedzi (Cu), rtęci (Hg), kadmu (Cd), arsenu (As) i innych), radioizotopy. Wśród organizmów żywych naj -większą rolę w zanie -czyszczaniu wód odgrywają bakterie Escherichia coli.Zanieczyszczenia mogą występować w postaci rozpuszczonej (gazy, ciecze, ciała stałe), układów koloidalnych lub zawiesin.

Źródła zanieczyszczeń wód.

Zanieczyszczenia wód możemy podzielić ze względu na pochodzenie na naturalne (autochtoniczne) oraz antro-pogeniczne (allochtoniczne). Jeszcze mniej więcej do średniowiecza dominowały zanieczyszczenia wód pocho-dzenia naturalnego. Związane są głównie z rozwojem i obumieraniem wodnych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Powodowane są także wypłukiwaniem pewnych substancji ze skał i gleb. Wraz z rozwojem miast, a następnie ośrodków przemysłowych do wód zaczęto odprowadzać coraz więcej szkodliwych substancji.Obecnie głównymi źródłami zanieczyszczeń wód są ścieki komunalne (zawierające m.in. detergenty, mikroorganizmy chorobotwórcze) i przemysłowe (zawierające m.in. sole metali ciężkich, związki siarki i azotu). W wyniku działalności rolniczej do wód powierzchniowych dostają się użyte w nadmiarze nawozy sztuczne i organiczne oraz niewłaściwie stosowane środki ochrony roślin. Przemysł wydobywczy odprowadza do wód gruntowych duże ilości bardzo silnie zasolonych wód kopalnianych.

Poważny problem stanowi również rolnictwo, a dokładnie sposób stosowania nawozów organicznych. W licznych gospodarstwach rolnych nawóz jest wywożony po zbiorze zbóż pod rośliny okopowe, a następnie przyorany. Gleba pozostaje więc do wiosny bez okrywy cierniskowej, a rozpuszczalne związki azotowe i fosforowe przedostają się w głąb gleby, stanowiąc źródło zanieczyszczeń wód podziemnych. Znaczne ilości zanieczyszczeń wód pochodzą również z transportu wodnego i lądowego. Wody będące szlakami komunikacyjnymi oraz wody występujące w pobliżu dróg i autostrad zawierają zwiększone ilości związków ołowiu, tlenków azotu, węglowodorów. Do wód szkodliwe substancje przedostają się również na skutek depozycji zanieczyszczeń pochodzących z powietrza.Skutki zanieczyszczania wód.

Substancje zanieczyszczające wody powierzchniowe powodują zmianę jej barwy i smaku oraz zmętnienie. Wpływa to ujemnie na jakość wody i przydatność do spożycia. Zawarte w wodzie mikroorganizmy chorobotwórcze mogą powodować ciężkie zatrucia pokarmowe. Prawie wszystkie zanieczyszczenia wód wytworzone przez człowieka są toksyczne dla większości organizmów wodnych. W miarę wzrostu stężeń substancji zanieczyszczających wody, zmniejszy się ilość ryb w zbiornikach wodnych.Z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych związane jest zjawisko eutrofizacji. Jest to proces wzbogacania wód w zbiornikach wodnych pierwiastkami biogennymi (azot (N), fosfor (P) i inne) najczęściej w wyniku odprowadzania do nich nie oczyszczonych ścieków. Skutkiem zwiększenia ilości składników pokarmowych w środowisku jest przyspieszone rozmnażanie mikroorganizmów (głównie glonów, sinic, bakterii). Widocznym efektem jest tzw. zakwit wody. Wzrost liczebności drobnoustrojów powoduje zwiększenie biologicznego zapotrzebowania na tlen. Rozpuszczony w wodzie tlen zużywany jest również do rozkładu martwych szczątków organizmów. Wody zmieniają swoją barwę i zapach. Stają się bardziej mętne. W górnych warstwach wody charakterystyczne są wahania stężenia tlenu oraz odczynu. Zaczynają powstawać obszary wody, w której zapasy tlenu zostały wyczerpane. Są one określane, jako pustynie tlenowe. W zbiorniku wszystkie organizmy tlenowe wymierają, natomiast dominują mikroorganizmy beztlenowe. Na dnie zbiornika zaczynają gromadzić się muły, co prowadzi do zmniejszania się jego głębokości. Na skutek eutrofizacji jezioro może ulec przekształceniu w bagno lub torfowisko.

Zanieczyszczenie wód powoduje ograniczenie zasobów dyspozycyjnych, wzrost kosztów uzdatniania na potrzeby ludności i gospodarki, jest też zagrożeniem dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz naturalnej fauny i flory. Stan czystości polskich rzek kontrolowanych pomiarami (PIOŚ. IMiGW) wskazuje na bardzo duży udział wód pozaklasowych i III klasy. Nieliczne tylko odcinki rzek prowadzą wody I i II klasy czystości (wody nadające się do zaopatrzenia ludności, chowu zwierząt, celów rekreacyjnych). W mniejszych ciekach jakość wód jest lepsza w porównaniu do rzek dużych, jednakże za wyjątkiem płynących przez obszary uprzemysłowione i zurbanizowane. Wiele z nich jest także mocno zanieczyszczonych na skutek zrzutu nieoczyszczonych ścieków ze wsi i gospodarstw rolnych oraz dopływu zanieczyszczeń z pól.

Rodzaje zanieczyszczeń wód i ich źródła.

Substancje chemiczne zanieczyszczające wody powierzchniowe i podziemne pochodzą z bardzo wielu źródeł i obszarów. Są to źródła naturalne i wynikające z działalności człowieka. Źródła naturalne to np.:

fragmenty skał i gruntu
szczątki organizmów.


Źródła wynikające z działalności człowieka to:

- ścieki z gospodarstw domowych (np. fekalia, środki piorące, myjące i czyszczące),
- ścieki przemysłowe i inne,
- odcieki ze składowisk śmieci, odpadów (np. koszów na śmieci),
- emisje gazów i pyłów do atmosfery (np. palony tytoń),
- nawozy mineralne, wapnowanie gleb,
- resztki pasz, odchody zwierząt,
- środki ochrony roślin.Zanieczyszczenia pochodzące z obu zródeł mogą dostawać się do wód powierzchniowych i podziemnych jako:

- zanieczyszczenia punktowe - wprowadzane w jednoznacznie określonym miejscu,
- zanieczyszczenia obszarowe i rozproszone - wprowadzane z obszaru całej zlewni,
Do zanieczyszczeń punktowych zaliczamy:

- ścieki odprowadzane wylotami kanalizacyjnymi z terenów miasta i wsi,
- ścieki odprowadzane ze skanalizowanych zakładów przemysłowych oraz innych obiektów,
- wody z systemów melioracyjnych odprowadzane w określonych miejscach do rzek lub zbiorników wodnych,
- emisje gazów z przemysłu, energetyki i transportu
Zanieczyszczenia obszarowe to:

- wszelkie spływy powierzchniowe i wody przesiąkające do wód z terenów rolnych, leśnych, nieużytków i innych terenów nie skanalizowanych,Są to zanieczyszczenia, które znajdują się w zlewni lub są do niej doprowadzane poprzez opady atmosferyczne, czy też w wyniku określonego użytkowania terenu zlewni. Zanieczyszczenia obszarowe pochodzą przede wszystkim ze źródeł naturalnych, z rolnictwa, leśnictwa oraz osadnictwa i rekreacji zlokalizowanej na terenach nie kanalizowanych, z dzikich składowisk śmieci.


Jak sobie radzić z zanieczyszczeniami ?

Ogólnie nie na wszystkich zbiornikach jest tak samo brudno i nieprzyjemnie. A oto kilka sposobów jak można zadbać o czystość nad wodą. Na fotografii po stronie lewej Jest pokazany ciekawy sposób na ekonomiczny kosz na śmieci. Na fotografii po prawej widzimy zwykły kosz na śmieci. Niby nic skomlikowanego, a rzadko widzimy takie kosze.

Kolejny ciekawy kosz na śmieci, to obejma plastikowa od rur kanalizacyjnych i worek na śmieci. Niestety mimo tego poniektórzy nie potrafią trafić do takiego kosza, co widać na fotografii poniżej.
Taki widok boli tak samo ja śmieci wrzucone do wody. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz, dlaczego jak niesie się np. pełny napój nad wodę to dlaczego nie weźmie się powrotem pustej butelki, czy nawet wrzucenie do kosza który jest ustawiony nad zbiornikiem. Przecież to nic nie kosztuje a na pewno będzie przyjemniej się siedzieć nad wodą i nasze kochane rybki będą miały więcej czystej wody. Ludzie tłumaczą sobie "że oni nie są od sprzątania". Dla przykładu pokazałem ze to naprawdę ładniej wygląda .

......NO KILL.......
Szybki Kontakt
Reklama
Reklama