KARPIARZE MARTYNCE - FINAŁ - CARPSHOP LAKES

Sierpniowa impreza i jej skład został wyłoniony podczas majowych zawodów gdzie pierwsze 15 drużyn rozegra finał imprezy na Łowisku Carp Shop Lakes gdzie nagrodą za zwycięstwo będzie awans do finału PCM 2015 , a nad jak najlepszą organizacją tej imprezy będzie czuwała ekipa CARPSHOP TEAM'uPierwsza 15 zostaje zakwalifikowana do Finału w przypadku ew. absencji zespołu , po wcześniejszym zgłoszeniu stanowi punkt 3a regulaminu.

Program zawodów:
„Karpiarze Martynce” Finałowa impreza eliminacyjna PCM 2015

Każdy z uczestników zawodów przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do
biura zawodów w celu rejestracji i potwierdzenia tożsamości. W przypadku nie
zgłoszenia się drużyny do rejestracji, organizator ma prawo zdyskwalifikować tę drużynę.


12.08.2015 - Impreza integeracyjna od godziny 20:00

13.08.2015 – Czwartek
10.00 – 12.00 – otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników i asystentów, poczęstunek w formie grilla

12.00 – oficjalne otwarcie zawodów, losowanie stanowisk.

Drużyny rozjadą się na stanowiska i mogą nęcić oraz przygotowywać sobie łowisko.
14.00 – rozpoczęcie zawodów.


14-15.08.2015 – piątek-sobota – czas trwania zawodów,

16.08.2015 – niedziela.
11.00 – koniec zawodów.
11.00 – 13.00 ostatnie ważenie ryb przez sędziów, opuszczanie stanowisk, podsumowanie wyników.
13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.BANER MITINGOWYlowiskauczestnikom


Regulamin zawodów „Karpiarze Martynce” Finałowa impreza eliminacyjna PCM 2015

1. Zawody odbędą się na łowisku Carpshop Lakes w Żukowie w dniach 13-.16.08.2015r.
2. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób oraz ilości team runnerów które wraz z zespołem otrzymali kwalifikację do imprezy Finałowej.

3. Liczba drużyn – 15.
3a. W przypadku rezygnacji drużyny z miejsca 1-15 imprezy eliminacyjnej na łowisku "Rudy" do startu w imprezie zostaną zaproszone drużyny z miejsc 16 -31 w/w zawodów. ( drużyny które punktowały)

4. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

5. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie, amury i tołpygi. Zawody rozstrzyga suma masy złowionych ryb przez poszczególne zespoły. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zdecyduje większa ilość ryb złowionych przez dany zespół. W razie takiej samej ilości ryb, o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół, ewentualnie następne ryby.

6. Dozwolone jest łowienie jedynie metodą włosową z gruntu. Dopuszcza się jednak łowienie z toni na tzw. zig rig’a przy pomocy zestawu zakotwiczonego do dna za pomocą ciężarka. Zakaz łowienia z powierzchni i metodą typowo spławikową. Każda drużyna łowi maksymalnie na cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak bezzadziorowy lub z mikro zadziorem (dopuszcza się typowe haki ze zgniecionym zadziorem).

7. Dozwolone jest korzystanie maksimum z dwóch markerów wyrzuconych z wędki do oznaczenia łowiska na jedną drużynę. Nęcenie dozwolone jest za pomocą ręki, rury wyrzutowej, procy, rakiety, działek pneumatycznych i modeli zdalnie sterowanych. Używanie działek pneumatycznych jest zabronione w godz. 21: 00 -5: 00.
8. Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu itp.)

9. Pomocnik (Team Runner) ma te same prawa co zawodnik. Może pomagać zawodnikom przy wszystkich czynnościach związanych z zawodami.

10. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska w jego odrębnym regulaminie. Regulamin dostępny będzie na tablicach przy wjeździe na łowisko.

11. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem, method mixem. Zabronione jest używanie żywych przynęt (białe robaki, czerwone robaki itp.) oraz ziaren

12. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura, który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 3 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać po 1 karpiu.

13. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona.

14. W trakcie trwania zawodów każda drużyna łowi maksymalnie na cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Całkowity zakaz używania do holowania i wywożenia zestawów: łodzi i pontonów. Do wywożenia zestawów dopuszcza się całodobowo używanie łódek zdalnie sterowanych w trakcie trwania zawodów.
15. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 20 minut po sygnale – koniec zawodów.

16. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

17. Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników lub team runner.

18. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników i team runnera należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

19. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie odpowiada drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 22:00

20. Na stanowisko można wjechać samochodem w celu rozładowania sprzętu i pozostawić go na stanowisku na czas trwania zawodów. W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

21. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

22. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora.

23. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

24. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.

25. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.

26. Każda ekipa zobowiązana jest do posiadania maty karpiowej, podbieraka o rozmiarze min. 40”, a także środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem zaopatrzenia rany.

27. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

28. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

29. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

31. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stanowisku bez opieki, zniszczenia dokonane przez zawodników i osoby trzecie, wypadki losowe zaistniałe w trakcie trwania zawodów.


LOSOWANIE STANOWISK
Losowanie stanowisk odbędzie się w następujący sposób:
Będą dwa pojemniki do losowania, w jednym z nich będzie numer drużyny, a w drugim numery stanowisk. Najpierw zostanie wylosowana pierwsza drużyna (przez któregoś z zawodników), która będzie losować dla siebie numer stanowiska. Będzie tylko jedno losowanie stanowiska bez możliwości odrzucenia.
Z drugiego pojemnika losujemy następną drużynę i tak kolejno aż do zakończenia losowania.
Szybki Kontakt
Reklama
Reklama