Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
POLSKA FEDERACJA WĘDKARSTWA KARPIOWEGO
"Organizacja dla karpiarzy tworzona przez karpiarzy"


Artykuł ten pomoże ustosunkować się do nowo powstałej Organizacji, wraz z powstaniem której została wypełniona luka jaką mieliśmy w polskim wędkarstwie karpiowym. Wszystkie osoby zainteresowane polskim wędkarstwem po przeczytaniu tego tekstu mam nadzieje że będą miały przynajmniej zarys zasad i sposobu funkcjonowania PFWK.Podczas Zebrania Założycielskiego w dniu 14 listopada 2009 roku , na które przybyło 29 osób została powołana Poleska Federacja Wędkarstwo Karpiowego. Organizacja ta jest o zasięgu ogólnopolskim i ma zrzeszać karpiarzy chcących realnie wpływać na rozwój wędkarstwa karpiowego w naszym kraju.
Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych z dniem 18-01-2010 roku.


ZADANIA JAKIE STAWIA SOBIE FEDERACJA.


1. Działanie na rzecz ochrony przyrody, przez ochronę wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i różnorakimi mogącymi wystąpić szkodami oraz współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody i ekosystemów wodnych.

2. Organizowanie i promowanie wędkarstwa karpiowego w zgodzie z zasadą złów i wypuść.
Tutaj widzę bardzo trudne zadanie jakie stoi przed Federacją i jej członkami, a mianowicie propagowanie zasady "złów i wypuść". Będzie to trudne ze względu na kierunek w jakim "promowanie" tej zasady rozwijało się dotychczas w naszym kraju. Nie zawsze bowiem idzie to w dobrym kierunku i nie koniecznie jest postrzegane pozytywnie przez osoby, których takowa akcja miałaby dotyczyć. Normy etyczne według których postępuje karpiarz nie zawsze są zrozumiałe przez innych wędkarzy, a przekonanie do nich nie będzie łatwe ale nie niemożliwe.
Tutaj będzie ważna również edukacja młodzieży i ukierunkowanie młodych adeptów sztuki wędkowania żeby swoje hobby traktowali jako przygodę i wyzwanie z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego co poniekąd wiąże się z punktem następnym.
Co sami możemy zrobić to dawać przykład i również w ten sposób ukierunkowywać innych.

3. Popularyzowanie wędkarstwa karpiowego i działalności Stowarzyszenia wśród dzieci i młodzieży przez prowadzenie szkółki dla najmłodszych i zaszczepienie im zamiłowania nie tylko do naszego hobby, ale również do otaczającej ich przyrody oraz przekazanie możliwie dużo wiedzy na temat wędkarstwa karpiowego oraz "najzdolniejszym" udzielenie pomocy startu w zawodach również przez pomoc finansową.

4. Reprezentowanie idei wędkarstwa karpiowego przed władzami i instytucjami w kraju oraz innymi organizacjami wędkarskimi w kraju i za granicą, a także współpracę z nimi.
Dobrze rozwinięta organizacja działająca na skale ogólnopolską będzie miała znacznie większe możliwości niż licznie koła, teamy czy zrzeszenia działające w obrębie swojego okręgu. Na pewno skuteczniej będzie mogła działać w ukierunkowywaniu wędkarstwa w naszym kraju poprzez lobbowanie swojej wizji od koła PZW do ingerencji w interesujące nas zapisy ustaw.

5. Upowszechnianie wędkarstwa karpiowego, sportu i turystyki wędkarskiej, organizowanie zawodów karpiowych oraz organizowanie rekreacji dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin.


ŁOWISKA - SPOSÓB POZYSKIWANIA I RYBOSTAN
Federacja oczywiście planuje mieć pod swoją pieczą łowiska i oczekuje również od swoich członków że wyszukają na swoim terenie "wolne", ciekawe łowiska, którymi stowarzyszenie będzie się mogło zaopiekować. To my znamy się najlepiej na swoim podwórku i wiemy jakie wody są godne polecenia. Potrzebny jest tylko sygnał, że jest ciekawe miejsce, w które warto zainwestować. Wiele klubów myśli realnie o zaadoptowaniu łowiska na swoim terenie ale często kwestie prawne czy finansowe przerastają lokalne organizacje a teraz powstaje realna możliwość żeby mieć wodę, na której obowiązują oczywiste dla nas zasady.
Na zbiornikach tego typu będą mogli wędkować wszyscy wędkarze zrzeszeni w PFWK i to oni będą pilnować i doglądać akwenów. Oczywiście można było by zatrudnić firmę ochroniarską (stróża), ale przecież najlepiej w kwestii dopilnowania wody sprawdzimy się my, ze zwykłej troski o nią i poprzez nasze wielodniowe zasiadki.

Federacja będzie rozmawiała z naszym kochanym PZW (najprawdopodobniej maj roku 2010) o możliwości współpracy - jakie będą tego wyniki dopiero się dowiemy.
Osobiście widział bym współpracę z PZW jeśli chodzi o łowiska na wspólnie ustalonych zasadach - czyli:
Federacja przykładowo, przejmuje część obowiązków z utrzymania łowiska (np. przez zarybianie) a na łowisku obowiązuje bezwzględnie zasada "złów i wypuść" dla wszystkich gatunków ryb. Pozostaje nam jeszcze kwestia dostępności takiego łowiska dla wędkarzy i ewentualny konsensus między "stronami". Tylko tego typu współpraca nie jest priorytetem dla PFWK - wiadomo najlepiej na swoim a swoim przykładem raczej wybiegłem dość daleko, ale czym pomysłów więcej tym lepiej.
Oczywiście to tylko jeden przykład współpracy, których może być sporo, a poszczególne obowiązki czy przywileje różnorakie, a na konkrety musimy poczekać.

Już dawno twierdzę, że nawet sam Polski Związek Wędkarski mógłby wprowadzić przynajmniej jedno łowisko w województwie z wymienioną już zasadą, a gdyby było takie na okręg to mielibyśmy do czynienia ze sporym postępem - ale nie o PZW ten artykuł chociaż w tym temacie stowarzyszenie może mieć swój udział, bo w statucie jest zapis o promowaniu zasady "złów i wypuść" a to mógłby być jeden z kierunków jej promowania.

Kiedy Federacja pozyska wodę, to oczywiście nawet gdyby chciała, nie może wprowadzić do niej samego karpia, co mogło by doprowadzić do "zachwiania równowagi biologicznej". Musi sporządzić plan zagospodarowania zbiornika oraz opracować operat i go realizować, a wszystko w oparciu o ustawę. Naturalną sprawą jest że priorytetem będzie nasz milusiński ale przy jednoczesnym zachowaniu proporcji w wodzie między ilością materiału zarybieniowego ryby białej i drapieżnikiem.
Każda taka wodą będzie poddawana kontroli (odłowy kontrolne) co wyeliminuje nadmierny rozwój poszczególnych gatunków czy inne niepożądane sytuacje. Nadmierne rozmnożenie któregoś z gatunków w wodzie może przynieść wiele komplikacji, ale to już odrębny temat.
SPOSÓB FUNKCJONOWANIA I FINANSOWANIE


Docelowo Federacja chce posiadać tyle kół ile jest województw w naszym kraju. Tutaj rodzi się konieczność powstawania biur terenowych i możliwości zatrudnienia osoby/osób w tym biurze na etat według kodeksu pracy, chyba że członkowie federacji te obowiązki wezmą na swoje barki a według statusu pracują społecznie. To drugie rozwiązanie wykonywania mozolnej pracy raczej będzie trudne do pogodzenia z czasem dla naszej rodziny, pracą zawodową i naszym hobby, któremu i tak musimy poświęcić wiele, wiele godzin.

Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków - osoby zarządu muszą być członami Federacji czyli również pracują społecznie. Więc o dietach (pensji) dla swoich członków nie ma mowy, są to ludzie , którzy wierzą w to co robią i podchodzą do swojej działalności nie z przymusu lecz z przekonań jakie posiadają.

PFWK finansowana będzie ze składek członkowskich, z darowizn, spadków, zapisów; dotacji i ofiarności publicznej, oraz prowadzonej działalności gospodarczej.
Podstawowym źródłem finansowania, na dzień dzisiejszy są składki członkowskie, a pozyskanie sponsora/rów mam nadzieje że będzie kwestią czasu i sprawą priorytetową dla Zarządu PFWK .

Ze statusu PFWK wyczytamy że Zarząd prowadzi jawną politykę wydatków przed wszystkimi członkami stowarzyszenia z określeniem celów pożytkowania składek członków oraz informuje swoich członków drogą elektroniczną lub listownie o budżecie na dany rok do trzydziestu dni po jego uchwaleniu na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto raz na kwartał Zarząd publikuje na swojej stronie internetowej raport dotyczący wpływów i wydatków.


WYSOKOŚĆ SKŁADKI

Składka roczna dla członka pełnoletniego wynosi 100 zł (na rok 2010) i docelowo nie przewiduje się podwyżek tej składki (a przynajmniej nie przez kolejne 3 lata). Uiścić jednak jeszcze należy kwotę wpisowego 50 zł są to koszty administracyjne oraz 17,00 zł za wydanie legitymacji członkowskiej w formie plastikowej karty ze zdjęciem i hologramem oraz 4 zł jako koszt przesyłki.
Czyli pierwsza składka wraz z wpisowym i kosztem legitymacji (plus wysyłki) wyniesie 171 zł.

Kwota wpisowego może się zwiększyć w latach następnych ze względu na to że osoby wstępujące teraz będą musiały zaufać federacji oraz troszkę się napracować przy kształtowaniu i jej rozwoju, a osoby wstępujące w późniejszym okresie będą przychodziły niejako na "gotowe".


KTO MOŻE I JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM PFWK


Generalnie każdy może zostać członkiem PFWK jeśli zapozna się ze statutem i go zaakceptuje oraz ma zamiar przestrzegać kodeksu etycznego stowarzyszenia. Naturalną rzeczą jest to, że każdy członek musi bezwzględnie hołdować zasadzie "złów i wypuść" dla wszystkich gatunków ryb.
" Kodeks Etyczny Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego
1. Bezwzględnie wypuszczaj złowione ryby.
2. Używaj maty karpiowej i dużego podbieraka.
3. Dezynfekuj preparatem odkażającym rany po haczyku.
4. Obchodź się z rybą delikatnie.
5. Doskonal sposoby połowu.
6. Konkuruj przede wszystkim z samym sobą.
7. Nie przeszkadzaj innym wędkarzom łowiącym w pobliżu.
8. Nie zajmuj złośliwie łowiska nęconego przez innego wędkarza.
9. Dbaj o środowisko naturalne.
10. Na łowisku zachowuj się kulturalnie.
11. Posprzątaj po sobie.
12. Reaguj na łamanie przepisów przez innych wędkarzy.
13. Promuj ideę "Złap i Wypuść” wśród innych wędkarzy.
14. Zachowuj się kulturalnie na "arpiowych forach internetowych.
15. Wychowuj młodych wędkarzy w poszanowaniu przyrody i etyki karpiarza."

Federacja znajdzie miejsce, a nawet chciała by widzieć w swoich szeregach całe kluby karpiowe. Jeśli chodzi o ich wstępowanie to z powodów formalnych każdy należący karpiarz do klubu X musi indywidualnie złożyć wniosek o wstąpienie do Stowarzyszenia. Klub nadal posiada swoją nazwę a dodatkowo znajduje się pod patronatem PFWK.
Tutaj widział bym również możliwość organizowania zawodów dla klubów należących do Stowarzyszenia. To była by naprawdę niezła zabawa i sposobność do wymiany doświadczeń, wizji i uwag w temacie wędkarstwa karpiowego.

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wstępować do Federacji za zgodą rodziców (opiekunów prawnych). Osoby takie nie stają się jednak członkami a są kandydatami na członków (do czasu uzyskania pełnoletności), nie mają prawa głosu i nie opłacają składki członkowskiej. Muszą jedynie uiścić jednorazowo wpisowe. Osoby takie mają prawo do uczestniczenia w "życiu" federacji i dostępu do akwenów stowarzyszenia na tych samych zasadach co członek zwyczajny, lecz zawsze pod opieką członka stowarzyszenia.

Żeby zostać członkiem lub kandydatem na członka PFWK należy wejść na stronę www.pfwk.pl zalogować się i pobrać z niej odpowiednią deklarację, wydrukować, czytelnie wypełnić podpisać (w przypadku nieletniego wymagany jest również podpis opiekuna prawnego), wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Federacji i wraz ze zdjęciem (jak do dowodu) wysłać na adres:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
Poznań 37 Skr.Pocz. 43
60 - 955 Poznań

Następnie czekamy na akceptacje deklaracji przez Zarząd, a o niej składający powiadomiony będzie w panelu użytkownika na nowym portalu informacyjnym PFWK przez swój profil .
Po wniesieniu opłaty numer członkowski zostaje aktywowany a karta członka zostaje wysłana pocztą.

PFWK pracuje nad tym, żeby w większych sklepach karpiowych, również internetowych dla członków federacji były udzielane rabaty na zakup sprzętu karpiowego oraz są prowadzone rozmowy z łowiskami specjalnymi na temat wprowadzenia rabatów dla członków.

PFWK tworzona jest nie tylko przez inicjatorów tego ruchu ale każdego, kto wstępuje w jej szeregi. Jest to ruch ludzi pozytywnie zakręconych mających wizję rozwoju wędkarstwa karpiowego w naszym kraju, a w realizacji tej wizji wraz z możliwością jej kreowania możemy uczestniczyć.
Jest to bardzo młoda Federacja, dlatego intensywność z jaką będzie się rozwijać w dużej mierze zależy od nas czyli osób, które pomogą kształtować ją w oparciu o jej statut i kodeks etyczny, a mam nadzieje że informacje, które znaleźliście w tym artykule w tym pomogą.
Pamiętajmy że pomagając Federacji w konsekwencji pomagamy samym sobie. Z naszej strony potrzeba jedynie trochę zaufania i pracy, a wszystko po to by w Polsce karpiowało się lepiej. Czego sobie i wam wszystkim życzę.


Sebastian Jóźwiak
Szybki Kontakt
Reklama
Reklama