Przepisy prawne , a karpiowanie - Sławomir Paluch


Do napisania , a raczej do wyjaśnienia pewnych kwestii prawnych zmusiła mnie sytuacja prawna Karpiarzy którzy w ostatnich miesiącach zostali potraktowani jak wędkarze II kategorii.
Jest jeszcze jedna ważna sprawa którą powinniśmy brać pod uwagę jak wybieramy sie na zasiadki do innych okręgów z którymi nasz macierzysty okręg podpisał porozumienia, w czasie połowu obowiązują nas przepisy na innych łowiskach które zawarte są w porozumieniach międzyokręgowych-tylko i wyłącznie ,natomiast przepisy kół związane z wędkowaniem tyczą się wyłącznie członków danych kół PZW a nie przyjezdnych wędkarzy-karpiarzy.

Tak więc zacznijmy od kwestii związanych z wywózką zestawów zgodnie z RAPR:§ 2 p. 2

Mówi nam że mamy się dowiedzieć do kogo należy łowisko i czy na danym nie obowiązują dodatkowe ograniczenia ( kto jest właścicielem )

§3 p.1

Mówi co to jest wędka. Przyrząd o długości co najmniej 30cm i zakończona

a) jednym haczykiem reszty nie wymieniam, bo się do nas nie tyczy.
A więc marker na wędce nie jest wędką do połowów w świetle przepisów prawnych i żadne przepisy nie mogą nam zabronić używania markera a także echosondy !!!!

§3.4h

Posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tutaj jeśli nie dokonujemy połowu z łodzi nie mamy wędki na pokładzie więc nie czynimy połowu ,wolno nam wywieść zanęt z przynętami już może być trochę gorzej i nie musimy rejestrować łódki do 5m.

§ 10 p1

Do spraw regulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania przepisy statusu PZW ,a także obowiązujące powszechne prawo.

A teraz akty prawne

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.


Prawo wodne

Art. 4. 1. Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są:

1) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej,
2) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - jako centralny organ administracji rządowej, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
3) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej - jako organ administracji rządowej niezespolonej, podlegający Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
4) wojewoda,
5) organy jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 12. Wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości

Rozdział 2
Powszechne korzystanie z wód.

Art. 48. 1. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokojenia potrzeb osobistych i gospodarstwa domowego lub rolnego bez stosowania urządzeń specjalnych oraz do wypoczynku i uprawiania turystyki, sportów wodnych i wędkarstwa.

Art. 33. 1. Dopuszczalne jest korzystanie z każdej wody w rozmiarze i w czasie wynikającym z konieczności

Art. 34. 1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami
wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, i z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.

2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.

USTAWA Z DN.18 KWIETNIA 1985r O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYMArt.20 2.Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji.
3.Rejestrację sprzętu, o którym mowa w ust. 2, prowadzi starosta.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r.


§ 17. 1. Sprzęt pływający służący do połowu ryb, zwany dalej "sprzętem pływającym", z wyjątkiem statków rejestrowanych i oznakowanych na podstawie odrębnych przepisów, znakuje się w sposób trwały i widoczny numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt; litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości.

§ 18. 1. Rejestracji sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.

2. Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu

2) służącego do amatorskiego połowu ryb.

Łódź wędkarska
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43) z późniejszymi zmianami, który mówi:

Art. 5.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) statek - urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec, przeznaczone lub używane na śródlądowych drogach wodnych do:

a) przewozu osób lub rzeczy,
b) pchania lub holowania,
c) inspekcji, nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu żeglugowego lub szkolenia,
d) ratowania życia lub mienia,
e) połowu ryb,
f) wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw,
g) uprawiania sportu lub rekreacji,
Jednak nie wyczerpuje to tematu a dopełnieniem jest zapis:

Art. 5.
2. Statkiem o napędzie mechanicznym jest statek posiadający mechaniczne urządzenia napędowe, niezależnie od sposobu ich zamocowania

Art. 18.
1. Statek polski podlega obowiązkowi wpisu do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, zwanego dalej "rejestrem", z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2. Statek polski, używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, o długości kadłuba powyżej 5 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 5 kW podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do statku używanego do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20kW. Sprawy rejestracji tych statków regulują odrębne przepisy.

A teraz małe podsumowanie:

- wolno nam wywozić zanętę i stawiać markera czy to na wędce czy w innej postaci
na pewnych łowiskach jest zabronione korzystanie z własnych środków pływających do połowu a ma to na celu zmuszenie nas do wypożyczenia łodzi z ośrodka i zapłacenie składki na połów z łodzi -to jest nielegalne ,co do stawiania markera to tutaj jest chyba większa ingerencja spinningistów gdyż właśnie oni muszą zachować odpowiednią odległość od naszych zestawów wtedy 50m
-korzystanie z własnych środków pływających nie zarejestrowanych celów nęcenia i sondowania jest dozwolone jeśli właściciel ( w 99% SKARB PAŃSTWA A ZAKAZ MOŻE WYDAĆ WOJEWODA ,STAROSTA .BURMISTRZ ) , a nie dzierżawca ustanowił taki zakaz!!!!!
moja rada żeby być w zgodzie z prawem bo rożnie je interpretują zarejestrować łajbę :D
i do wywózki ,natomiast do sondowania czy nęcenia nie musimy i nie mieć rozłożonych wędek bo wtedy nie dokonujemy połowu i nie musimy się użerać z SSR ( gdyż nie dokonujemy połowu to nie podlegamy ich jurysdykcji ) bo PSR i POLICJA nic nam w świetle prawa nie zrobią a jakby chcieli wlepić mandat to jedyna rada nie przyjmować go i poprosić ładnie o wniosek do SĄDU GROCKIEGO .Na koniec przedstawię tabele mandatową za co możemy dostać mandat:

Kwalifikacja prawna
Grzywna w zł

36 art. 27 ust. 1 pkt 1 u.r.ś. Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania wymaganych dokumentów 200

Dokonywanie amatorskiego połowu ryb:
37 art. 27 ust. 1 pkt 2 u.r.ś. 1) o wymiarach ochronnych 100
38 2) w okresie ochronnym 200
39 3) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę 100
40 4) łososiowatych i lipieni - więcej niż jedną wędką 200
41 5) wędką w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa 200
42 6) wędką w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą 100
43 7) wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem 200
44 8) łososiowatych kuszą 300
45 9) kuszą na szlaku żeglownym 300
46 10) kuszą od dnia 15 października do dnia 15 maja 300
47 11) kuszą przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie 300
48 12) kuszą w odległości mniejszej niż 75 m od innych osób oraz ustawionych w wodzie narzędzi połowowych 300

49 art. 27 ust. 1 pkt 3 u.r.ś. Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego lub raka szlachetnego 300
50 !!! Brak rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb 200!!!!!!!!
51 Niewykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku trwałego oznakowania narzędzi rybackich w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela 200

Art. 27. 1. Kto:

1) dokonuje amatorskiego połowu ryb bez posiadania dokumentów lub zezwolenia,o których mowa w art. 7 ust. 2, uprawniających do takiego połowu,
2) dokonując amatorskiego połowu ryb narusza zakazy określone w art. 8 ust 1 pkt 1-4 i pkt 11-13,
3) narusza przepisy art. 2, art. 3, art .9, art. 10 ust. 2 oraz art. 11, art. 13 ust. 2, art. 16 i art. 20 ust. 1 i 2 oraz 4 i 5,
4) narusza oznakowania obrębów hodowlanych i ochronnych (art. 16 i art. 21 pkt 4) bądź nie będąc do tego uprawniony umieszcza takie oznakowania
- podlega karze grzywny.

2. W razie ukarania za wykroczenia wymienione w ust 1, sąd grodzki może orzec:

1) nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego uprawnionego do rybactwa w wysokości do pięciokrotnej wartości przywłaszczonych ryb,
2) przepadek narzędzi i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia,
3) zakaz amatorskiego połowu ryb na okres od 6 do 18 miesięcy.
3. W wypadku orzeczenia kary dodatkowej, o której mowa w ust 2 pkt 3, orzeka się o cofnięciu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.
4. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust 2 pkt 2, może również dotyczyć przedmiotów nie stanowiących własności sprawcy.
5. Za czyny wymienione w ust 1, popełnione przez osobę niepełnoletnią posiadającą kartę wędkarską, na wniosek osób uprawnionych do kontroli, organ wydający cofa wydaną kartę do czasu uzyskania pełnoletności.

Art. 27a. 1. Kto:

1) (skreślony),
2) dokonuje połowu ryb bez upoważnienia, o którym mowa w art. 5,
3) narusza zakazy określone w art. 8 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1 pkt 2,
4) narusza zakazy określone w art. 10 ust. 1, art 14 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1 orzeka się:

1) nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego uprawnionego do rybactwa w wysokości określonej przez sąd,
2) przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa.
3. Orzeczenie o przepadku , o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów nie stanowiących własności sprawcy.

Art. 27b. 1. Uprawniony do rybactwa, który:

1) nie wykonuje obowiązku , o którym mowa w art. 4 ust. 2,
2) korzysta z wód obwodu rybackiego bez wymaganego operatu rybackiego albo wbrew jego założeniom
- podlega karze grzywny
i tylko za to możemy dostać mandat i wniosek do SĄDU GROCKIEGO.

Pozdrawiam i życzę miłej lektury Sławomir Paluch
Szybki Kontakt
Reklama
Reklama