WARUNKI OBSŁUGI PORTALU
Witamy w CARP PASSION Polskim Portalu karpiowym. Korzystanie ze Strony oznacza zgodę na następujące warunki i zastrzeżenia.


WARUNKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA


Strona i jej zawartość, uwzględniając ale nie ograniczając się do artykułów, list mailingowych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i wideo, kompilacji materiałów oraz interfejsu użytkownika ("Zawartość") są chronioną prawem autorskim własnością CARP PASSION, licencjodawców oraz producentów. W skład Zawartości wchodzą także wszelkie materiały, które CARP PASSION dostarcza odbiorcom ze Strony za pomocą poczty elektronicznej. Wyświetlać Zawartość oraz w inny sposób wykorzystywać Stronę można wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku. Nikt nie ma prawa do modyfikowania, kopiowania, dystrybucji, przekazywania, wyświetlania, przesyłania, przedrukowywania, sublicencjonowania, tworzenia zbiorczych prac z materiałów, odsyłania i sprzedaży jakiejkolwiek zawartości za wyjątkiem chronionych prawem autorskim materiałów, które zostały udostępnione na podstawie odrębnych, pisemnych zezwoleń zawartych w Umowie lub w sekcji Zezwolenia Strony.

Przesyłając materiały (artykuły, zdjęcia itp.) do Redakcji w celu ich opublikowania na łamach portalu Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację, w momencie opublikowania tych materiałów użytkownik wyraża zgodę na bezterminowa publikację, a ich ewentualna korekta włącznie z usunięciem możliwa jest tylko za zgodą redakcji portalu.

CARP PASSION oraz wszystkie pozostałe logo, nazwy produktów, nazwy handlowe są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi CARP PASSION. Wszystkie znaki handlowe używane na Stronie należą do odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe CARP PASISON mogą być wykorzystywane jedynie za oficjalną zgodą CP.

UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA


Użytkownik ma prawo do publikowania informacji w forum, oraz innych interaktywnych obszarach Strony. Jednakże żadna z tych informacji nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, obsceniczna, obraźliwa, oraz być groźbą dla innych; nie może naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich; nie może dostarczać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych rozwiązań; nie może być z natury komercyjna lub sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik powinien osobiście upewnić się, że jakikolwiek dostarczany materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza CARP PASSION redaktorów portalu przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez użytkownika na Stronę. Jeśli CP zorientuje się, że jakiekolwiek opublikowane materiały, w mniemaniu wydawnictwa, mogą naruszać ww. warunki i zastrzeżenia wydawnictwo zastrzega sobie wyłączne prawo do ich modyfikacji, łącznie z usunięciem. Bądź pośredni związek z jakimkolwiek Produktem zamawianym .

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WSZYSTKIE INFORMACJE, PRODUKTY LUB USŁUGI DOSTARCZANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY OFEROWANE SĄ BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. WSZELKIE ZAŁĄCZONE LUB ZAWARTE WEWNĄTRZ GWARANCJE ZOSTAJĄ W MYŚL UMOWY ANULOWANE, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI HANDLOWYMI I JAKOŚCIOWYMI.

CARP PASSION NIE ZAPEWNIA GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK USTALEŃ, INFORMACJI LUB METERIAŁÓW UMIESZCZONYCH NA STRONIE ORAZ NIE GWARANTUJE, ŻE JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE POBRANE ZE STRONY LUB JAKIKOLWIEK ODNOŚNIK BĘDZIE DZIAŁAŁ BEZBŁĘDNIE ORAZ BĘDZIE WOLNY OD WIRUSÓW.

CARP PASION NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE ZNISZCZENIA (W TYM ZNISZCZENIA BĘDĄCE SKUTKIEM UTRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYCIA STRONY LUB JAKICHKOLWIEK WYKONYWALNYCH PROGRAMÓW, OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, AWARII LINII KOMUNIKACYJNYCH, NIE DOSTARCZONYCH POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ WIADOMOŚCI, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA DANYCH LUB SPRZĘTU, LUB INNYCH PODOBNYCH ZNISZCZEŃ) POJAWIAJĄCE SIĘ W WYNIKU WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZAWARTOŚCI LUB STRONY, NAWET W WYPADKU GDYBY IDG ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA PODOBNYCH ZNISZCZEŃ.


POSTANOWIENIA OGÓLNE


CARP PASSION zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania ze Strony w dowolnym czasie. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach wykorzystanie Strony jest równoznaczne z ich akceptacją. CARP PASSION zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Stronie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. CARP PASSION może w jakimkolwiek momencie zabronić komukolwiek dostępu do Strony.

W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy warunkami transakcji zawieranych za pośrednictwem Strony, a niniejszymi warunkami przyjmuje się za ważniejsze warunki korzystania ze Strony.

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo Sąd Powszechny w Polsce.

WSZYSTKIE PRAWA NIE UDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polski Portal Karpiowy CARP PASSION jest własnością firmy ADDER CARP, posiadającej numer indetyfikacji podatkowej: 784-111-96-25. Informujemy, że nazwa ADDER CARP oraz CARP PASSION - POLSKI PORTAL KARPIOWY są nazwami zastrzeżonymi. Wszystkie grafiki, zdjęcia, programy, teksty oraz same strony WWW opatrzone firmową stopką: ADDER CARP i ISAP podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Używanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez ADDER CARP, jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Znaki firmowe i towarowe firm znajdujące się w reklamach umieszczanych na stronach WWW niniejszego serwisu są własnością danych firm i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń, artykułów sponsorowanych i innych informacji pochodzących od zleceniodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Szybki Kontakt
Reklama
Reklama