WARUNKI UMIESZCZANIA REKLAMY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
"Zasady Ogólne" - Ogólne zasady publikacji reklam w portalu CARP PASSION

"Adder Carp" z siedzibą w Skokach przy ul. Sienkiewicza 17, będąca właścicielem Portalu CARP PASSION mhallas.unixstorm.org

"Reklamodawca" - osoba fizyczna lub prawna zamawiająca publikację reklam w Portalu;

"Reklama" - środki reklamy internetowej przeznaczone do publikacji w Portalu, szczegółowo opisane w Cenniku produktów reklamowych portalu mhallas.unixstorm.org publikowanym na stronach Portalu oraz inne - w formie uzgodnionej pomiędzy Adder Carp i Reklamodawcą;

"Portal" - portal internetowy CARP PASSION prowadzony przez Adder Carp dostępny pod aktualnym adresem URL: http://mhallas.unixstorm.org - Polski Portal Karpiowy CARP oraz pod adresem będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi.
§ 2
Przyjmowanie do publikacji oraz zamieszczanie reklam lub cyklu powiązanych reklam w Portalu jest dokonywane w oparciu o niniejsze Zasady Ogólne oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3
"Adder Carp" nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.

1. Przekazanie reklamy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Reklamodawcy, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji reklamach informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej, oraz że przekazane materiały reklamowe nie podlegają zarządowi lub pośrednictwu żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie korzystania objętym postanowieniami umowy zlecenia usług reklamowych. W przypadku, gdyby przekazane Adder Carp materiały reklamowe podlegały zarządowi lub pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania, Reklamodawca oświadcza, że Adder Carp nie będzie zobowiązana do ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz wyżej wymienionych organizacji, a wszelkie należności wobec tych podmiotów pokryje Reklamodawca.
§ 4
1. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony Adder Carp ma prawo odmówić publikacji reklamy.

2. "Adder Carp" ma także prawo odmówić publikacji reklamy, jeżeli jej treść lub forma jest sprzeczna z charakterem Portalu.

3. Adder Carp zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamy bez podania przyczyny. W przypadku, gdy Reklama będzie zamieszczona na Portalu w czasie krótszym niż to wynika z Umowy, Adder Carp zwróci Reklamodawcy część zapłaconego wynagrodzenia proporcjonalną do czasu skrócenia okresu publikacji Reklamy wobec okresu określonego w Umowie. Reklamodawcy nie będą przysługiwały żadne inne formy odszkodowania za skrócenie czasu emisji Reklamy.
II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA PUBLIKACJĘ REKLAM W PORTALU
§ 5
1. Publikacja Reklamy odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy Reklamodawcą ,a Adder Carp Umowy oraz po przekazaniu przez Reklamodawcę Adder Carp zamówienia.
2. Możliwa jest także publikacja reklamy bez umowy, na podstawie pisemnego zamówienia dotyczącego konkretnej publikacji dostarczonego do Adder Carp, na którym Reklamodawca zaakceptuje pisemnie warunki niniejszych zasad. Zamówienie to musi być dostarczone Adder Carp i opłacone nie później niż na cztery dni robocze przed planowaną publikacją Reklamy w Portalu. Reklama jest publikowana po akceptacji zamówienia przez Adder Carp i dokonaniu przez Reklamodawcę zapłaty za nią zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Zamówienie, o którym mowa w ust.1 powyżej powinno zawierać następujące informacje:
1) wielkość zamawianych reklam zgodnie z specyfikacją dostępną w cenniku,
2) ilość odsłon i proponowaną datę rozpoczęcia publikacji,
3) ewentualny adres do podlinkowania reklamy tj. adres internetowy sprzężony z reklamą i tekst alternatywny,
4) oświadczenie zawierające zgodę Reklamodawcy na realizację składanego zamówienia zgodnie z "Ogólnymi zasadami publikacji reklam w portalu Carp Passion"
5) numer NIP, jeżeli Reklamodawca jest płatnikiem VAT,
6) wskazanie kontaktu z osobą koordynującą zlecenie ze strony Reklamodawcy,
7) pieczęć firmową i czytelny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Reklamodawcy,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dostarczonych danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia przez Adder Carp oraz oświadczenie o wyrażenie zgody bądź nie wyrażenie zgody na wykorzystanie tych danych do celów marketingowych.

(b) Reklamodawca ma obowiązek na żądanie Adder Carp dostarczyć:

1) kopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - a w przypadku gdy Reklamodawca nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - kopię wpisu do innego rejestru właściwego dla danego Reklamodawcy (np. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), a także inne dokumenty niezbędne do określenia sposobu reprezentacji Reklamodawcy
2) Kopię zaświadczenia o nadaniu NIP,

2. Szczegółowa informacja o treści reklamy stanowi integralną część zamówienia.

§ 6
Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych oraz wszelkie inne uchybienia formalne zamówienia zwalniają Adder Carp z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
§ 7
1. Reklamodawca może dokonać wcześniejszej rezerwacji terminów i powierzchni na planowane reklamy w formie pisemnej lub telefonicznej.
2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji przez Adder Carp jest posiadanie odpowiednich możliwości technicznych, podanie danych kontaktowych Reklamodawcy oraz zobowiązanie się Reklamodawcy do dostarczenia zamówienia i zapłaty na podstawie faktury proforma miejsca rezerwacji powierzchni .
3. Niedostarczenie zamówienia w terminie określonym w punkcie powyżej zwalnia Adder Carp z kontynuacji rezerwacji i jest uważane za rezygnację przez Reklamodawcę z zamówienia.

§ 8
1. Reklamę w formie gotowej do publikacji Reklamodawca jest zobowiązany dostarczyć do Adder Carp najpóźniej na cztery dni robocze przed planowaną publikacją.

2. Niedotrzymanie przez Reklamodawcę wyżej wskazanych terminów powoduje nie zamieszczenie zamówionej reklamy z jednoczesnym obciążeniem Reklamodawcy pełnymi kosztami publikacji.

3. Reklama w formie gotowej do publikacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinna spełniać wymagania techniczne,

4. Weryfikacji dostarczonych materiałów i oceny ich zgodności z wymaganiami technicznymi dokonuje upoważniony przedstawiciel Adder Carp

5. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych materiałów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu dopuszczalne są wyłącznie za zgodą Adder Carp i na wyłączne ryzyko Reklamodawcy, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia.
§ 9
1. Ewentualne zmiany lub korekty zamówienia lub nowy materiał graficzny Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć Adder Carp na piśmie. Przyjęcie zmienionego zamówienia wymaga zgody Adder Carp

2. W przypadku wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian, Adder Carp ma prawo według swego wyboru do wstrzymania publikacji lub do realizacji zamówienia w jego pierwotnej wersji. W tej ostatniej sytuacji Adder Carp nie ponosi odpowiedzialności za skutki publikacji reklamy w wersji pierwotnej.

3. Adder Carp może nie uwzględnić zmian, jeżeli ich wprowadzenie okaże się utrudnione ze względów technicznych. W takim przypadku Reklamodawcy nie przysługują roszczenia wobec Adder Carp z tego tytułu.
§ 10
1. Rezygnacja z zamówienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wpłynięcie rezygnacji z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Reklamodawcy, jeżeli nastąpi nie później niż w terminie siedmiu dni przed datą publikacji reklamy.

3. Rezygnacja z zamówienia otrzymana przez Adder Carp po terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, jednak nie później niż w terminie dwóch dni przed datą publikacji reklamy powoduje obciążenie Reklamodawcy kosztami w wysokości 50 % wartości zamówienia.

4. Rezygnacja z zamówienia otrzymana przez Adder Carp w terminie 1 dnia przed datą publikacji reklamy powoduje obciążenie Reklamodawcy pełną kwotą, stanowiącą wartość zamówienia.

§ 11

1. Za zamówioną publikację reklamy Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić Adder Carp wynagrodzenie przed publikacją reklamy.

2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Adder Carp ma także prawo odmówić przyjęcia zamówienia na publikację następnych reklam Reklamodawcy.
III. PŁATNOŚCI I RABATY

§ 12
Wynagrodzenie Adder Carp za publikację reklamy jest ustalane na podstawie:

(a) cennika zamieszczonego na Portalu

(b) innych ustaleń zawartych w podpisanej pomiędzy Reklamodawcy i Adder Carp Umowie
IV. REKLAMACJE

§ 13
1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać Adder Carp wyłącznie na piśmie nie później niż do godziny 12.00 następnego dnia roboczego liczonego od dnia pierwszej zakwestionowanej publikacji.

2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji bądź niezachowanie formy pisemnej powoduje utratę przez Reklamodawcę prawa do reklamacji reklamy, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką publikacji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.
§ 14
1. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad lub usterek opublikowanej reklamy w stosunku do złożonego zamówienia i propozycję rekompensaty.

2. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje upoważniony przedstawiciel Adder Carp

3. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Adder Carp według własnego wyboru i możliwości, po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązana jest do realizacji ustalonej rekompensaty. W żadnym przypadku Adder Carp nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota wynagrodzenia za publikację reklamy.

§ 15
Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku zapłaty należnego Adder Carp wynagrodzenia.
§ 16
Adder Carp nie ponosi odpowiedzialności wobec Reklamodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
1. Niniejsze "Ogólne Zasady publikacji reklam w portalu CARP PASSION" wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2007 r

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Ogólnych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Szybki Kontakt
Reklama
Reklama